Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁPIS DO MŠ DŘÍNOV

ZÁPIS DO MŠ DŘÍNOV

  • Radka Neužilová
  • 31.3.2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘÍNOV OKRES KLADNO

 

V termínu od 2.-3. 5. 2023 proběhne zápis do mateřské školy.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

  1. osobním podáním 2.-3. 5. 2023 od 12.30 – 15.00 hodin v ředitelně školy.
  2. do datové schránky školy-vzxs8s,
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /neuzilovarad@gmail.com/.Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,  
  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.  Žádost dostanete v MŠ na dni otevřených dveří 20.4.2023 nebo po předchozí domluvě 722222997.
  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, poštazašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

 

 

 

Kritéria Mateřské školy Dřínov, Okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice

k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

 

               Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou v souladu s § 34, § 34a, §34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu uchazeče, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, a to v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dřínov okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice. Dalším posuzovaným kritériem je věk dítěte.

                              Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.

                              Děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijaty i v průběhu školního roku.

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

2.Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodě MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše           povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ, které do 31.12.2023 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

4. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následující po datu, kdy           dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

5. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO                příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne                nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

6.Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO                příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne                nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.