fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Vzdělávání

Vzdělávání

  • Michal Adler
  • 17.9.2018

Mateřská škola Dřínov se skládá z jedné třídy o počtu 25 dětí. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí vedení školy a aktuálními kapacitními možnostmi školy.

            Ráno od 7:00 – 8:00 hod. se děti postupně scházejí do třídy. Od 8:00 – 9:30 hod. probíhají řízené i spontánní činnosti v centrech aktivity a hodnotící kruh dětí. Od 9:30- 9:45 děti svadčí. Pobyt venku probíhá od 10:00-12:00hod. Po obědě (12:00-12:30) děti poslouchají pohádku na lehátku, odpočívají a pokud nemají potřebu spánku tak po 13:00 vstávají a probíhá klidová činnost ve třídě.

            U dětí 3,5 a víceletých jsou uplatňovány metody a formy práce pro rozvoj jejich dovedností a individuálních potřeb, které jsou zaměřené na věkovou a vývojovou úroveň dítěte. Motivujeme děti k zájmu o poznávání světa lidí, kultury, přírody i techniky. Snažíme se poskytnout dostatek podnětů k učení a podporovat zaujetí.  Vedeme děti k uvědomování si, že dozvídat se nové věci je důležité pro celý život. Rozvíjíme schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Vedeme ke spolupráci ke skupině, zároveň rozvíjíme samostatnost dětí, podněcujeme k přemýšlení, k řešení a zvládnutí různých situací. Rozvíjíme sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Důraz klademe také na rozvoj pozitivní a tvůrčí atmosféry ve třídě a začlenění dítěte do třídního společenství.

            U mladších dětí se zaměřujeme na postupnou adaptaci, odstranění ostychu, prohlubování kamarádských vztahů ve skupině, začleňování do kolektivu, přijímání nových pravidel společného života. Děti vedeme k postupné sebeobsluze a samostatnosti. Důraz je také kladen na dodržování pravidel ve třídě a na úklid po činnostech. Častým střídáním nabízených činností rozvíjíme veškeré vzdělávací oblasti.

Touto cestou dosahujeme naplňování klíčových kompetencí.

          Volná hra probíhá ve věkově smíšené skupině a je pro děti přínosná. Starší děti si užívají obdiv mladších, mohou jim dávat příležitost zapojit se do nejrůznějších pomáhajících činností a méně významných rolí, a ti je přesto dokáží přijmout a vydržet v nich, protože si naplňují touhu a zájem být nablízku starším dětem. Starší dítě může uspokojit svoji touhu hrát si s mladšími dětmi a být mladším ku pomoci. To je pro něj (i pro mladší děti) výhodná situace.

            Mladší děti mohou pozorovat a inspirovat se hrou dětí starších, a i když se do ní nezapojí, je kvalita jejich vlastní hry průběžně ovlivňována. Mohou pozorovat kooperativní prvky ve hře, podřízení se i dominantní postavení, volbu námětů a jejich zpracování, obtížnější konstruování a jejich dokončování, radost z výsledku, vzájemnou komunikaci i řešení konfliktů. U obou věkových skupin bývá ve věkově smíšené skupině pozorována vyšší kvalita hry a spolupráce.