fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

  • Michal Adler
  • 17.9.2018

Program, který je v této mateřské škole realizován, využívá prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Děti jsou vedeny k vnímání změn kolem sebe, aktivnímu řešení problémů, spolupráci a partnerské komunikaci. Pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání.

Děti obvykle mají volbu v činnostech v centrech aktivit, poznávají svět okolo sebe formou prožitku, učí se zkoumat, objevovat a pracovat s chybou.

Realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné.

Pro úspěšnou realizaci tohoto vzdělávacího programu je významným předpokladem aktivní spoluúčast rodičů.